1. Prihvatanje uslova najma

1. Prihvatanje uslova najma

Ovim opštim uslovima o najmu plovila regulisani su prava i obveze najmoprimca, u daljem tekstu „Klijenta“, kao i obveze najmodavca plovila, Charter Agencije odnosno 4Me Sailing, u daljem tekstu „4Me Sailing”. Rezervacijom plovila putem ove stranice 4Me Sailing.com, u daljem tekstu „Stranice“, Klijent prihvata sve uslove najma u svoje ime i u ime vlastite posade. Kliknuvši checkbox „Prihvatam“, Klijent prihvata sve odredbe i uslove i saglasan je da aktiviranje ovog dugmeta ima jednaku važnost kao i svojeručni potpis.