4. Depozit

4. Depozit

Kod preuzimanja plovila u polaznoj marini Klijent je dužan platiti depozit-kauciju 4Me Sailing-u, prema dužini i/ili vrednosti plovila. Depozit se plaća u gotovini, čekom ili kreditnom karticom, a vraća se Klijentu kod predaje broda, check-out-a u bazi.
U slučaju da kod predaje plovila u bazi nije bilo oštećenja na plovilu ili opremi, ni prijave za moguće štete od strane treće strane kod upotrebe plovila, depozit će se klijentu vratiti u celosti.
U slučaju da kod predaje plovila Klijent prijavi nastalu štetu ili 4Me Sailing otkrije oštećenja ili nestanak posebnog dela ili opreme plovila, 4Me Sailing će od depozita uzeti deo ili celi iznos koji je jednak vrednosti popravke, nabavke izgubljene opreme ili posebnog dela plovila. Od depozita će se takođe oduzeti iznos za posebno čïšćenje kada Klijent vrati plovilo u takvom stanju da je ono neophodno, kao i za nadopunu spremnika goriva u slučaju da plovilo nije vraćeno sa punim spremnikom.