5. Obveze Klijenta

5. Obveze Klijenta

Nakon što je preuzeo plovilo Klijent je obavezan ploviti u okviru zadate rute, ruta u teritorijalnim vodama zemlje gde je plovilo preuzeto., a za napuštanje teritorijalnih voda mora zatražiti posebno odobrenje i dozvolu.
Klijent se također mora pridržavati pravila i običaja za čuvanje plovila i opreme i ploviti/jedriti u skladu sa dobrim navigacijskim običajima samo u sigurnim vremenskim uslovima i dobroj vidljivosti.
Klijent ili skipper moraju vladati svim veštinama navigacije i moraju imati sve potrebne dozvole za navigaciju na otvorenom moru i dozvolu za upotrebu VHF radio stanice.
U slučaju nesreće na moru ili oštećenja na plovilu ili na opremi za vreme plovidbe, Klijent je to dužan bez odlaganja prijaviti 4Me Sailing-u. Brojevi na koje se Klijent može javiti u takvim slučajevima nalaze se u dokumentima plovila.