7. Povrat plovila

7. Povrat plovila

Klijent je dužan vratiti plovilo 4Me Sailing-u u ugovoreno vreme i na ugovoreno mesto, čisto, neoštećeno i sa punim spremnicima goriva. U slučaju da Klijent ne vrati 4Me Sailing –u plovilo na ugovoreno mesto i u ugovoreno vrijeme, Klijent pristaje platiti 4Me Sailing –u trostruku cenu dnevnog najma plovila za svaki započeti dan kašnjenja.
Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju ako zbog više sile Klijent o tome odmah obavesti 4Me Sailing.