Buking

Dostupnost i cene tura u stvarnom vremenu
1. Odabir tura – Pregledajte našu ponudu koristeći web stranicu i izaberite turu koja najviše odgovara vašoj viziji odmora. Pošaljite zahtev kako bi dobili službenu ponudu, jednostavnim ispunjenjem kontakt forme na dnu stranice.
2. Pričekajte naš odgovor – potvrdu Kroz nekoliko minuta ponudu sa detaljima o plovilu će vam biti poslana na vaš e-mail. Ako vam poslata ponuda odgovara molimo da nas obavestite što je pre moguće, putem maila ili telefonski.
3. Rezervacija – Nakon potvrde da da bi ste iznajmili neku od ponuđenih tura, stavićemo opciju na isto. Opcija znači da će izabrana tura biti „na čekanju“ za vas, tj. biće stavljena van bukinga za vreme trajanja opcije. Imajte na umu da opcija uglavnom traje od 3 do 7 dana. Za to vreme možete uskladiti ostale detalje putovanja kao avionske, autobuske ili brodske karte, hotele i sl.

U sledećem koraku mi vam šaljemo predračun i ugovor. Ugovor potpisan sa vaše strane trebate vratiti natrag zajedno s kopijom prve uplate. Celi iznos najma plovila treba biti uplaćen najkasnije mesec dana pre početka chartera.
Za rezervacije koje su potvrđene unutar mesec dana pre početka chartera potrebno je jednokratno izvršiti uplatu celokupnog iznosa. Kada je uplata kompletno napravljena prosledićemo vam da popunite dokumenta koja su potrebna za ukrcavanje

1. Nakon što ste se odlučili u kom terminu i gde želite jedriti, pošaljite nam sledeće podatke: – Period najma – pošaljite nam tačne datume ukrcaja i iskrcaja (u sezoni obavezno subotom i trajanje je minimalno 1 nedelju). – Broj kabina ili osoba – pošaljite nam sa koliko kabina želite plovilo ili broj osoba (u 1 kabini mogu spavati 2 osobe). – Mesto polaska – iz koje luke želite isploviti (od ponudjenih tura…). Za više informacija možete posetiti stranicu Ture.
2. Pričekajte našu ponudu – Nakon što zaprimimo upit poslaćemo Vam ponudu u roku od 24 h. Ako vam poslata ponuda odgovara molimo da nas obavestite što je pre moguće, putem maila ili telefonski.
3. Rezervacija – Nakon potvrde da da bi ste iznajmili neko od ponuđenih plovila, stavićemo opciju na isto. Opcija znači da će izabrano plovilo biti „na čekanju“ za vas, tj. biće stavljeno van bukinga za vreme trajanje opcije. Imajte na umu da opcija uglavnom traje od 3 do 7 dana. Za to vreme možete uskladiti ostale detalje putovanja kao avionske, autobuske ili brodske karte, hotele i sl.

U sledećem koraku mi vam šaljemo predračun i ugovor. Ugovor potpisan sa vaše strane trebate vratiti natrag zajedno s kopijom prve uplate (dokument potpisati, skenirati I vratiti mailom). Celi iznos najma plovila treba biti uplaćen najkasnije mesec dana prije početka chartera.
Za rezervacije koje su potvrđene unutar mesec dana pre početka chartera potrebno je jednokratno izvršiti uplatu celokupnog iznosa. Kada je uplata kompletno napravljena prosledićemo vam da popunite dokumenta koji su potrebni za ukrcavanje.

Plaćanje

Plaćanje može biti izvršeno jedino bankovnim transferom. Podatke vezane za plaćanje ćete dobiti u predračunu.
Za potvrdu rezervacije plovila, klijent uplaćuje akontaciju od 50% iznosa celokupnog najma. Iznos zavisi od cene odredjene ture. Preostali iznos, do ukupne vrednosti najma, uplaćuje se najkasnije 30 dana pre isplovljavanja.

Šta sledi

Nakon pristizanja svih potrebnih podataka i potvrde o uplati poslaćemo putem e-maila sledeće:
• Vaučer – dokument potreban za preuzimanje plovila. Obavezno ga ponesite sa sobom.
• Info o bazi – informacije o bazi(marini) gdje preuzimate plovilo i kontakt osobi.

Uslovi najma

Ovim opštim uslovima o najmu plovila regulisani su prava i obveze najmoprimca, u daljem tekstu „Klijenta“, kao i obveze najmodavca plovila, Charter Agencije odnosno 4Me Sailing, u daljem tekstu „4Me Sailing”. Rezervacijom plovila putem ove stranice 4Me Sailing.com, u daljem tekstu „Stranice“, Klijent prihvata sve uslove najma u svoje ime i u ime vlastite posade. Kliknuvši checkbox „Prihvatam“, Klijent prihvata sve odredbe i uslove i saglasan je da aktiviranje ovog dugmeta ima jednaku važnost kao i svojeručni potpis.

Cena najma pokriva najam plovila sa standardnom opremom, osiguranje plovila i posade tokom perioda najma. Troškovi marina (parking,vez i sl.), gorivo, skipper, hostesa, posteljina, pranje broda i drugi troškovi na poseban zahtev, NISU sadržani u ceni osim ako u opisu ture nije drugačije navedeno.
Rezervisano plovilo na ovim Stranicama klijent može preuzeti nakon što ja izvršio kompletno plaćanje (50% cene najma po odobrenom upitu i ostalih 50% cene najma) minimalno 30 dana pre početka najma.
Dinamika plaćanja ne može se menjati bez saglasnosti 4Me Sailing.

4Me Sailing se obvezuje dati na raspolaganje Klijentu spremno i kompletno opremljeno plovilo prema specifikaciji na ovim Stranicama, u besprekornom stanju, sa punim spremnicim goriva i vode, u dogovoreno vreme i sa svim potrebnim dokumentima za isplovljavanje.
Ako iz bilo kog razloga 4Me Sailing nije ispunila gore spomenute uslove Klijent ima pravo na povrat novca, za dane za koje nije bio u mogućnosti koristiti plovilo. Takođe ako 4Me Sailing ne može staviti Klijentu na raspolaganje rezervisano plovilo u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu, dužna je Klijentu osigurati zamensko plovilo istih ili plovilo sa boljim karakteristikama od unajmljenog. U slučaju da 4Me Sailing ne može osigurati ni zamensko plovilo, Klijent ima pravo odustati od ugovora i zatražiti povrat iznosa najma za dane tokom kojih nije mogao koristiti plovilo.
Klijent ima pravo na povrat samo plaćenog iznosa za najam plovila, sva druga prava su isključena.
U slučaju oštećenja i kvarova na plovilu ili na opremi koji su uzrok prirodnog trošenja plovila, Klijent je dužan odmah kontaktirati 4Me Sailing. 4Me Sailing dužna je otkloniti oštećenje ili kvar na plovilu u roku od 24 sata. Klijent u tom slučaju nema prava na bilo kakvu nadoknadu.

Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina i propisima bezbedne plovidbe.

Kod preuzimanja plovila u polaznoj marini Klijent je dužan platiti depozit-kauciju 4Me Sailing-u, prema dužini i/ili vrednosti plovila. Depozit se plaća u gotovini, čekom ili kreditnom karticom, a vraća se Klijentu kod predaje broda, check-out-a u bazi.
U slučaju da kod predaje plovila u bazi nije bilo oštećenja na plovilu ili opremi, ni prijave za moguće štete od strane treće strane kod upotrebe plovila, depozit će se klijentu vratiti u celosti.
U slučaju da kod predaje plovila Klijent prijavi nastalu štetu ili 4Me Sailing otkrije oštećenja ili nestanak posebnog dela ili opreme plovila, 4Me Sailing će od depozita uzeti deo ili celi iznos koji je jednak vrednosti popravke, nabavke izgubljene opreme ili posebnog dela plovila. Od depozita će se takođe oduzeti iznos za posebno čïšćenje kada Klijent vrati plovilo u takvom stanju da je ono neophodno, kao i za nadopunu spremnika goriva u slučaju da plovilo nije vraćeno sa punim spremnikom.

Nakon što je preuzeo plovilo Klijent je obavezan ploviti u okviru zadate rute, ruta u teritorijalnim vodama zemlje gde je plovilo preuzeto., a za napuštanje teritorijalnih voda mora zatražiti posebno odobrenje i dozvolu.
Klijent se također mora pridržavati pravila i običaja za čuvanje plovila i opreme i ploviti/jedriti u skladu sa dobrim navigacijskim običajima samo u sigurnim vremenskim uslovima i dobroj vidljivosti.
Klijent ili skipper moraju vladati svim veštinama navigacije i moraju imati sve potrebne dozvole za navigaciju na otvorenom moru i dozvolu za upotrebu VHF radio stanice.
U slučaju nesreće na moru ili oštećenja na plovilu ili na opremi za vreme plovidbe, Klijent je to dužan bez odlaganja prijaviti 4Me Sailing-u. Brojevi na koje se Klijent može javiti u takvim slučajevima nalaze se u dokumentima plovila.

Za sva dela i/ili nepažnju kojima je Klijent upravljajući plovilom prouzrokovao štetu trećim licima, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Klijent se obvezuje naknaditi, bilo da se radi o materijalnim ili pravnim troškovima koji mogu nastati kao posledica takvih dela ili nepažnje. Posebnu odgovornost ima Klijent u slučaju da je plovilo zaplenjeno zbog nezakonitih aktivnosti a u svezi sa korištenjem plovila. U slučaju da se dogodi havarija i/ili nezgoda, Klijent je obavezan pribeležiti tok događaja i zatražiti pismenu potvrdu od najbliže Lučke kapetanije, doktora ili drugih ovlašćenih osoba. Klijent je također dužan o takvim događajima obavijestiti 4Me Sailing.
U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlašćenih ili drugih osoba, Klijent je obavezan o tome izvestiti 4Me Sailing i ovlašćene osobe.
Klijent je dužan svakodnevno provjeravati nivo ulja u motoru. Sve štete i gubici prouzrokovani usled nedostatka ulja u motoru biće pokrivene od strane Klijenta.
Sva oštećenja podvodnog trupa prouzrokovana Klijentovom nepažnjom, biće popravljena na trošak Klijenta.

Klijent je dužan vratiti plovilo 4Me Sailing-u u ugovoreno vreme i na ugovoreno mesto, čisto, neoštećeno i sa punim spremnicima goriva. U slučaju da Klijent ne vrati 4Me Sailing –u plovilo na ugovoreno mesto i u ugovoreno vrijeme, Klijent pristaje platiti 4Me Sailing –u trostruku cenu dnevnog najma plovila za svaki započeti dan kašnjenja.
Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju ako zbog više sile Klijent o tome odmah obavesti 4Me Sailing.

Osiguranje je definisano uslovima od strane osiguranja kod kojeg je plovilo osigurano.
Plovilo, oprema i posada su osigurani za sve slučajeve štete i gubitka iznad franšize/depozita za dotično plovilo.
Plovilo i Skiper su osigurani protiv odgovornosti za štete nastale trećoj osobi.
U slučajevima većih havarija kao i u slučajevima kada su u u nezgodama učestvovala i druga plovila, Klijent je dužan odmah takve slučajeve prijaviti odgovornim osobama u najbližoj lučkoj kapetaniji i pokrenuti protokol za osiguravajuće društvo, sa svim relevantnim podacima o uslovima i razlozima za nezgodu.
Klijent je također dužan odmah obavestiti 4Me Sailing o nastalom događaju.
Ako Klijent ne postupi prema predhodnim stavkama, odgovoran je za svu štetu nastalu kao rezultat neprijavljivanja ili kasnog prijavljivanja štetnog događaja.
Osiguranje pokriva sve štete nastale kao rezultat vremenskih i ostalih prirodnih nepogoda, ali ne i za štete nastale namjernim ili nepažljivim upravljanjem plovilom. Za takve štete ne postoji ograničenje do visine plaćenog depozita od strane Klijenta. Klijent mora platiti sve troškove prouzrokovanne namerom ili nepažnjom.
Štete na jedrima i na motoru prouzrokovane nedostatkom motornog ulja nisu pokrivene policom osiguranja.

Ukoliko klijent želi otkazati rezervisano plovilo ili mesto na plovilu, mora to učiniti pismenim putem.
Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora (Klijent).
Datum kada je 4Me Sailing zaprimio pismeno obaveštenje o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sledeći način:
Ako klijent koji otkaže unajmljeno plovilo ili mesto na plovilu pronađe drugu osobu koja će preuzeti istu rezervaciju te njegova prava i obveze, zaračunavaju se samo troškovi uzrokovani zamenom.
4Me Sailing u slučaju otkazivanja rezervacije najma plovila ili mesta na plovilu, na ime nastalih realnih troškova zadržava procenat ukupne cene najma plovila ili mesta na plovilu kao po sledećem:
Ukoliko Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu više od 60 dana pre početka chartera, 4Me Sailing zadržava 30% cene najma,
Ako Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu više od 30 dana pre početka najma, 4Me Sailing će zadržati 50% iznosa najma,
Ako Klijent ili član njegove posade otkaže najam plovila ili mesto na plovilu unutar 30 dana pre početka nakma 4Me Sailing će zadržati celokupan iznos najma.
Ako zbog bilo kojeg razloga Klijent i njegova posada odustanu od najma, nakon što su preuzeli plovilo, 4Me Sailing će zadržati cjelokupan iznos najma.
Povrat novca izvršiće se odmah po utvrđenju tačnog iznosa koji se klijentu treba vratiti. Isplata se može vršiti isključivo uplatom na račun klijenta. Troškove slanja novca u inostranstvo snosi klijent.
Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.

U slučaju da je Klijent ili član njegove posade osigurao aranžman rezervacije najma plovila, za slučaj odustajanja od najma iz opravdanih razloga, ima pravo nadoknade štete od strane osiguranja.
Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti, kao što su elementarne nepogode, havarija na moru i sl., kojom je oštećeno ili uništeno plovilo, 4Me Sailing ima pravo otkazati najam plovila.
U takvim slučajevima 4Me Sailing će vam ponuditi alternativno rešenje koje će u pravilu biti jednako ili bolje od otkazanog plovila.
Ovo se ne odnosi na otkaz najma sa strane 4Me Sailing u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu imati obeležje više sile. U tom slučaju 4Me Sailing nije u obvezi isplatiti nadoknadu Klijentu.
Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirene zakupe plovila.
Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

U slučaju da Klijent i posada imaju pritužbe po bilo kakvoj osnovi tokom chartera, dužni su obavestiti 4Me Sailing kako bi se one odmah rešile.
Razmatraće se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku tokom predaje plovila.